منابع سطح حرفه‌ای

 

  1. سیاست

الف) روی کار آمدن پهلوی‌ها

 

ب) حکومت پهلوی و مسئله مشروعیت

 

ج) جغرافیای سیاسی در دوره پهلوی

 

د) رجال سیاسی دوره پهلوی

 

ه) احزاب سیاسی در دوره پهلوی

 

و) روابط خارجی پهلوی‌ها

 

  1. فرهنگ و رسانه

الف) سیاست فرهنگی شاهان پهلوی

 

ب) سیاست مذهبی حکومت پهلوی

 

ج) رسانه در دوره پهلوی

 

  1. اقتصاد و نفت

الف) برنامه‌ها و وضع اقتصادی کشور در دوره پهلوی

 

ب) نفت در دوره پهلوی

 

ج) روابط اقتصادی پهلوی‌ها

 

د) فعالیت‌های اقتصادی و مالی دربار پهلوی

 

  1. توسعه و برنامه‌های عمرانی در دوره پهلوی

 

  1. اجتماع

 

  1. نیروهای نظامی و امنیتی

الف) نیروهای نظامی در دوره پهلوی

 

ب) نیروهای امنیتی در دوره پهلوی

 

ج) وضع تسلیحات در دوره پهلوی

 

  1. انقلاب اسلامی